Villkor och bestämmelser

Avtalets tillämplighet

Detta avtal ('användaravtal') innehåller villkoren för Tryp.com ApS och dess varumärke Tryp.com att tillhandahålla tjänster till den eller de personer ('användaren') som avser att köpa eller efterfråga produkter och/eller tjänster från Tryp.com ApS genom att använda Tryp.coms webbplatser eller genom att använda Tryp.coms andra kundgränssnittskanaler, vilket inkluderar säljare, kontor, callcenter, annonser, informationskampanjer etc. Både användaren och Tryp.com ApS kallas individuellt för 'part' i avtalet och kollektivt för 'parter'.

Användarens ansvar för kännedom

Användare som utnyttjar tjänster från Tryp.com ska anses ha läst, förstått och uttryckligen accepterat villkoren i detta avtal, som ska styra den önskade transaktionen eller tillhandahållandet av sådana tjänster av Tryp.com ApS i alla avseenden, och ska vara bindande för användaren. Alla rättigheter och skyldigheter för användaren och/eller Tryp.com ApS med avseende på tjänster som tillhandahålls av Tryp.com ApS ska begränsas till omfattningen av detta avtal.

Tryp.com ApS förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande avsluta tillgången till någon eller några av Tryp.com ApS webbplatser eller andra försäljningskanaler och tillhörande tjänster eller delar av dessa när som helst, utan förvarning, för allmänt underhåll eller av någon annan anledning.

Utöver detta avtal finns det vissa användarvillkor som är specifika för de tjänster/produkter som Tryp.com ApS tillhandahåller, t.ex. flygbiljetter, semesterpaket osv. Sådana villkor kommer att tillhandahållas/uppdateras av Tryp.com ApS och ska anses vara en del av detta avtal och i händelse av en konflikt mellan sådana villkor och detta avtal ska villkoren i detta avtal gälla. Användaren måste läsa och acceptera de relevanta användarvillkoren för den tjänst/produkt som användaren utnyttjar. Dessutom kan tjänsteleverantören själv tillhandahålla villkor och riktlinjer som reglerar särskilda funktioner, erbjudanden eller de driftsregler och policyer som gäller för varje tjänst (t.ex. transport, hotellbokningar, paket osv.). ). Användaren är ansvarig för att se till att villkoren och riktlinjerna eller driftsreglerna och policyn för den tjänsteleverantör som användaren väljer att handla med, inklusive de villkor som anges i tjänsteleverantörens biljettprisregler, transportkontrakt eller andra regler, följs.

Tryp.com ApS tjänster erbjuds till användaren under förutsättning att denne utan ändring accepterar alla villkor och meddelanden i detta avtal och i de vid varje tidpunkt gällande villkoren för tjänsterna. För att undanröja alla tvivel klargörs att användarens utnyttjande av tjänsterna innebär att användaren bekräftar och accepterar detta avtal och dessa villkor. Om användaren inte samtycker till någon del av dessa villkor och meddelanden får användaren inte utnyttja Tryp.com ApS tjänster.

Om något av villkoren och meddelandena i detta dokument strider mot tilläggsvillkoren eller andra villkor och riktlinjer som finns i något annat dokument från Tryp.com ApS, ska dessa villkor ha företräde.

Information om konton hos tredje part

Genom att använda tjänsten Kontoåtkomst på Tryp.com ApS:s webbplatser godkänner användaren Tryp.com ApS och dess ombud att få tillgång till tredje parts webbplatser, inklusive bankernas och andra betalningsmottagningars webbplatser, som utsetts av användaren eller för dennes räkning för att hämta begärd information. När användaren registrerar sig väljer han/hon ett lösenord och är ansvarig för att lösenordet och kontot hålls hemligt.

Användaren är helt ansvarig för all verksamhet som sker när han eller hon använder sitt lösenord eller konto. Det är användarens skyldighet att omedelbart skriftligen meddela Tryp.com ApS om obehörig användning av lösenordet eller kontot eller om någon annan säkerhetsöverträdelse. Tryp.com ApS kan inte hållas ansvarig för någon förlust som användaren kan lida till följd av obehörig användning av sitt lösenord eller konto, antingen med eller utan hans vetskap. Användaren får inte använda någon annans lösenord vid något tillfälle.

Konfidentialitet

All information som Tryp.com ApS uttryckligen nämner som konfidentiell ska hållas konfidentiell av användaren och får inte avslöjas om det inte krävs enligt lag eller för att tjäna syftet med detta avtal och båda parters skyldigheter i det.

Användning av webbplatsen och mobilappen

Din användning av information eller material på webbplatsen och mobilappen sker helt på egen risk, och Tryp.com ApS tar inget ansvar för detta. Det är ditt eget ansvar att se till att alla produkter, tjänster eller information som är tillgängliga via vår webbplats eller app uppfyller dina uttryckliga specifikationer.

Du får inte ändra, duplicera, distribuera, överföra, reproducera, publicera, licensiera eller sälja information, programvara, produkter eller tjänster som du har fått från denna webbplats eller app. Duplicering av innehåll från webbplatsen och appen är förbjuden, vilket är i enlighet med upphovsrättsmeddelandet och utgör en del av användarvillkoren. Tryp.com ApS förbehåller sig dessutom privata rättigheter att ändra, revidera och radera innehåll utan att meddela någon person i förväg.

Användning av användarens mobilnummer av Tryp.com ApS

Tryp.com ApS kan skicka bokningsbekräftelse, information om resväg, avbokning eller annan information som är relevant för transaktionen via SMS eller röstsamtal till det kontaktnummer som användaren uppgav vid bokningstillfället. Tryp.com ApS kan också kontakta användaren via röstsamtal, SMS eller e-post om användaren av någon anledning inte kunde eller inte har slutfört bokningen, för att få veta vad användaren föredrar för att genomföra bokningen och för att hjälpa användaren med detta. Användaren godkänner härmed villkorslöst att sådan kommunikation via SMS och/eller röstsamtal från Tryp.com ApS är (a) på begäran och med användarens godkännande, (b) 'transaktionell' och inte 'oönskad kommersiell kommunikation' enligt riktlinjerna från Telecom Regulation Authority of India (TRAI) och (c) i enlighet med relevanta riktlinjer från TRAI eller annan myndighet i Indien och utomlands. Användaren ska ersätta Tryp.com ApS för alla typer av förluster och skador som Tryp.com ApS drabbas av på grund av åtgärder som vidtas av TRAI, Access Providers (enligt TRAI:s föreskrifter) eller någon annan myndighet på grund av att användaren har lämnat felaktiga uppgifter till Tryp.com ApS om de meddelanden som nämns ovan, eller på grund av att användaren har angett ett felaktigt nummer eller e-postadress av någon som helst anledning.

Användarens ansvar

Tryp.com ApS ansvarar endast för de transaktioner som användaren gör via Tryp.com. Tryp.com ApS ansvarar inte för att granska, censurera eller på annat sätt kontrollera transaktioner, inklusive huruvida transaktionen är laglig och giltig enligt lagarna i användarens land.

Uppgifternas och bokningarnas riktighet måste dubbelkontrolleras av användaren. Användaren garanterar att han eller hon kommer att följa alla sådana ytterligare förfaranden och riktlinjer, som ändras från tid till annan, i samband med användningen av tjänsterna. Användaren garanterar vidare att han/hon kommer att följa alla tillämpliga lagar och förordningar om användning av tjänsterna med avseende på den berörda jurisdiktionen för varje transaktion.

Försäkring

Om Tryp.com ApS inte uttryckligen tillhandahåller detta i en specifik tjänst eller leverans är det användarens skyldighet/alternativ att skaffa sig ett tillräckligt försäkringsskydd och Tryp.com ApS accepterar inte några krav som härrör från sådana scenarier.

Eventuell försäkring som tillhandahålls som en del av Tryp.com ApS tjänst/produkt ska följa försäkringsbolagets villkor. Användaren ska kontakta försäkringsbolaget direkt vid eventuella krav eller tvister och Tryp.com ApS ska inte ge några uttryckliga eller underförstådda åtaganden om att försäkringsbolaget ska acceptera kraven.

Force Majure-omständigheter

Användaren samtycker till att det kan finnas exceptionella omständigheter där tjänsteoperatörer som flygbolag, hotell, respektive transportleverantörer eller koncerner inte kan uppfylla de bekräftade bokningarna av olika anledningar, t.ex. klimatförhållanden, arbetskonflikt, insolvens, affärsmässiga krav, regeringsbeslut, operativa och tekniska problem, inställda rutter och transporter osv. Användaren samtycker till att Tryp.com ApS, som är en agent för att underlätta bokningstjänsterna, inte är ansvarig för sådana omständigheter och att kunderna måste kontakta tjänsteleverantören direkt för att få ytterligare lösningar och återbetalningar.

Användaren samtycker till att i situationer som beror på tekniska eller andra fel hos Tryp.com ApS, kan det hända att tidigare tjänster inte kan tillhandahållas eller att de måste ändras avsevärt. I sådana fall kommer Tryp.com ApS inte att återbetala något belopp som kunden har fått för att utnyttja tjänsten. Tryp.com ApS tjänst består av rekommendationer och därför ska avbokningar, återbetalningar eller andra avgifter skötas av den tredje part där köpet gjordes.Eventuella ytterligare ansvarsområden ska bäras av användaren.

Tryp.com ApS är inte ansvarig för förseningar eller oförmåga att utföra eller helt eller delvis underlåta att utföra sina skyldigheter på grund av orsaker som inte beror på Tryp.com ApS handlingar eller försummelser och som ligger utanför Tryp.com ApS rimliga kontroll, t.ex. eldsvåda, strejker, embargo, myndighetsåtgärder, terroristhandlingar eller andra liknande orsaker, problem hos flygbolag, järnvägar, bussar, hotell eller transportörer. I sådana fall kommer den berörda användaren att omedelbart underrättas om detta i den mån situationen tillåter det.

Under inga omständigheter ska Tryp.com ApS och/eller dess leverantörer vara ansvariga för direkta, indirekta, straffrättsliga, tillfälliga, särskilda skador, följdskador eller andra skador, inklusive, utan begränsning, skador för förlust av användning, data eller vinst, som uppstår till följd av eller på något sätt är kopplade till användningen eller utförandet av Tryp.com ApS webbplats(er) eller någon annan kanal. Tryp.com ApS ansvarar inte heller för förseningar eller oförmåga att använda Tryp.com ApS webbplatser eller relaterade tjänster, tillhandahållande av eller underlåtenhet att tillhandahålla tjänster, eller för information, programvara, produkter, tjänster och relaterad grafik som erhålls via Tryp.com ApS webbplats(er), eller som på annat sätt uppstår i samband med användningen av Tryp.com ApS webbplats(er), oavsett om det är grundat på avtal, skadestånd, vårdslöshet, strikt ansvar eller annat. Tryp.com ApS ansvarar inte för eventuella fel, utelämnanden eller framställningar på någon av sina sidor eller på länkar eller på någon av de länkade webbplatsernas sidor.

Säkerhet för nedladdade uppgifter

Användaren förstår och godkänner att allt material och/eller alla data som laddas ner eller på annat sätt erhålls genom användning av tjänsten sker helt och hållet efter eget gottfinnande och på egen risk, och att användaren är ensam ansvarig för eventuella skador på sitt datorsystem eller förlust av data som uppstår till följd av nedladdning av sådant material och/eller sådana data.

Tryp.com ApS kommer dock alltid att göra sitt bästa för att se till att innehållet på dess webbplatser eller andra informationskanaler är fritt från virus eller andra skadliga program.

Återkoppling från kunder och uppmaningar

Användaren är medveten om att Tryp.com ApS tillhandahåller olika tjänster som hotellbokningar, biluthyrning och semesterresor och vill lära sig mer om dem för att förbättra sin reseupplevelse. Användaren godkänner härmed uttryckligen att Tryp.com ApS kontaktar användaren med erbjudanden om olika tjänster som företaget erbjuder genom direktreklam, e-post, telefonsamtal, SMS-tjänster eller något annat medium från tid till annan. Om kunden väljer att inte bli kontaktad ska han/hon skriva till Tryp.com ApS för särskild uteslutning på info@Tryp.com eller meddela sina preferenser till respektive tjänsteleverantör. Kunderna rekommenderas att läsa och förstå Tryp.com ApS:s sekretesspolicy på dess webbplats i enlighet med vilken Tryp.com ApS kontaktar, uppmanar användaren eller delar med sig av användarens information.

Äganderätt

Tryp.com ApS kan förse användaren med innehåll som ljud, fotografier, grafik, video eller annat material som ingår i sponsorns annonser eller information. Detta material kan vara skyddat av upphovsrätt, varumärken eller andra immateriella rättigheter och lagar.

Användaren får endast använda detta material på det sätt som uttryckligen godkänts av Tryp.com ApS och får inte kopiera, överföra eller skapa avledda verk av sådant material utan uttryckligt tillstånd.

Användaren bekräftar och samtycker till att han/hon inte får ladda upp, lägga upp, reproducera eller distribuera något innehåll på eller via tjänsterna som skyddas av upphovsrätt eller annan äganderätt som tillhör en tredje part, utan att få skriftligt tillstånd från ägaren av denna rättighet.

Allt upphovsrättsskyddat eller annat skyddat innehåll som distribueras med ägarens samtycke måste innehålla ett lämpligt meddelande om upphovsrätt eller annan äganderätt. Otillåtet inlämnande eller distribution av upphovsrättsskyddat eller annat proprietärt innehåll är olagligt och kan leda till personligt ansvar eller straffrättsliga åtal för användaren.

Användarens skyldigheter i fråga om visering

De resebokningar som görs av Tryp.com ApS omfattas av tillämpliga krav från Visa, som den enskilde resenären måste skaffa. Tryp.com ApS är inte ansvarigt för eventuella problem, inklusive oförmåga att resa, som uppstår på grund av sådana visumkrav och är inte heller ansvarigt för återbetalning av bokningar som inte har genomförts av någon sådan anledning.

Skadestånd

Användaren samtycker till att ersätta, försvara och hålla Tryp.com ApS och/eller dess dotterbolag, deras webbplatser och deras respektive lagliga efterträdare och rättsinnehavare skadeslösa från och mot alla förluster, skulder, anspråk, skadestånd, kostnader och utgifter (inklusive rimliga advokatarvoden och utlägg i samband med detta samt ränta som kan tas ut på detta) som Tryp. com ApS och/eller dess dotterbolag, partnerwebbplatser och deras respektive lagliga efterträdare och rättsinnehavare som uppstår till följd av, är en följd av, eller som kan bli betalbara på grund av, brott mot eller bristande uppfyllelse av en försäkran, garanti, ett åtagande eller avtal som gjorts eller en skyldighet som ska uppfyllas av användaren i enlighet med detta avtal.

Användaren är ensam och exklusivt ansvarig för brott mot landsspecifika regler och bestämmelser eller allmänna uppförandekoder och Tryp.com ApS kan inte hållas ansvarig för detta.

Rätt att vägra

Tryp.com ApS förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande inte acceptera någon kundorder utan att ange någon anledning till detta. Ett avtal om att Tryp.com ApS ska tillhandahålla en tjänst är inte fullbordat förrän full betalning för tjänsten har mottagits från kunden och accepterats av Tryp.com ApS.

Utan att det påverkar andra åtgärder som Tryp.com ApS kan vidta enligt detta avtal, villkoren eller tillämplig lag, kan Tryp.com ApS begränsa användarens aktivitet eller avsluta användarens lista, varna andra användare för användarens handlingar, omedelbart tillfälligt/på obestämd tid upphäva eller avsluta användarens registrering och/eller vägra att ge användaren tillgång till webbplatsen om:

  • Användaren bryter mot detta avtal, villkoren och/eller de dokument som ingår genom hänvisning.

  • Tryp.com ApS inte kan verifiera eller autentisera information som användaren lämnat, eller

  • Tryp.com ApS anser att användarens handlingar kan inkräkta på tredje parts rättigheter eller bryta mot tillämplig lag eller på annat sätt leda till ansvar för användaren, andra användare av webbplatsen och/eller Tryp.com ApS.

Tryp.com ApS kan när som helst efter eget gottfinnande återinföra avstängda användare. När användaren har stängts av på obestämd tid får användaren inte registrera sig eller försöka registrera sig hos Tryp.com ApS eller använda webbplatsen på något sätt förrän Tryp.com ApS återinfört användaren.

Om användaren bryter mot detta avtal, TOS eller de dokument som ingår genom hänvisning, förbehåller sig Tryp.com ApS rätten att kräva in alla belopp som användaren är skyldig Tryp.com ApS och/eller tjänsteleverantören och att vidta de strikta rättsliga åtgärder som Tryp.com ApS anser nödvändiga.

Rätt till uppsägning vid ogiltig användarinformation

Användaren förbinder sig uttryckligen att endast lämna korrekt och giltig information till Tryp.com ApS när han eller hon begär tjänster enligt detta avtal och att inte göra några felaktiga uppgifter om fakta överhuvudtaget. Om användaren underlåter att lämna uppgifter är detta avtal ogiltigt och användaren har inte rätt att utnyttja Tryp.com ApS tjänster.

Om Tryp.com ApS upptäcker eller har skäl att tro, när som helst under eller efter att ha mottagit en begäran om tjänster från användaren, att begäran om tjänster antingen är obehörig eller att den information som användaren eller någon av dem har lämnat inte är korrekt eller att någon omständighet har framställts på ett felaktigt sätt av honom eller henne, ska Tryp.com ApS efter eget gottfinnande ha obegränsad rätt att vidta åtgärder mot användaren eller användarna, inklusive annullering av bokningar etc. utan att i förväg meddela användaren. I sådana fall ska Tryp.com ApS inte vara ansvarigt för någon förlust eller skada som kan drabba användaren eller någon av dem till följd av en sådan annullering av bokningar eller tjänster.

Användaren friskriver entydigt Tryp.com ApS från alla sådana krav eller ansvar och ska inte hålla Tryp.com ApS ansvarigt för någon förlust eller skada som uppstår till följd av åtgärder som Tryp.com ApS vidtar för att skydda sina egna och sina verkliga kunders intressen. Detta skulle också inbegripa att Tryp.com ApS nekar/avbokar bokningar på grund av misstänkta bedrägerier.

Upphävbarhet

Om någon bestämmelse i detta avtal fastställs vara ogiltig eller ogenomförbar helt eller delvis, ska sådan ogiltighet eller ogenomförbarhet endast gälla denna bestämmelse eller del av denna bestämmelse och den återstående delen av denna bestämmelse och alla andra bestämmelser i detta avtal ska fortsätta att vara i full kraft och effekt.

Rubriker

Rubrikerna och underrubrikerna i detta avtal är endast inkluderade för att underlätta och identifiera och är inte avsedda att beskriva, tolka, definiera eller begränsa räckvidden, omfattningen eller avsikten med detta avtal, villkor, meddelanden eller användarens rätt att använda denna webbplats som finns i detta avtal eller någon annan sektion eller sida på Tryp.com ApS webbplatser eller dess partners webbplatser eller någon bestämmelse i detta avtal på något sätt.

I händelse av att något av de villkor och meddelanden som finns här står i konflikt med tilläggsvillkoren eller andra villkor och riktlinjer som finns på en viss Tryp.com ApS-webbplats, ska dessa villkor ha företräde.

Förhållande

Ingen av bestämmelserna i avtal, villkor, meddelanden eller användarens rätt att använda denna webbplats som finns här eller i andra avsnitt eller sidor på Tryp.com ApS webbplatser eller dess partners webbplatser ska anses utgöra ett partnerskap mellan användaren och Tryp.com ApS, och ingen part ska ha befogenhet att binda eller anses vara den andres ombud på något sätt.

Uppdatering av informationen av Tryp.com ApS

Användaren bekräftar att Tryp.com ApS tillhandahåller tjänsterna med rimlig aktsamhet och omsorg. Företaget gör sitt bästa för att se till att användaren inte drabbas av några olägenheter. Vid vissa tillfällen kan dock information, programvara, produkter och tjänster som ingår i eller är tillgängliga via Tryp.com ApS webbplatser eller andra försäljningskanaler och annonsmaterial innehålla felaktigheter eller typografiska fel som omedelbart kommer att korrigeras så snart Tryp.com ApS upptäcker dem. Ändringar görs/kan göras med jämna mellanrum i den information som tillhandahålls på detta sätt. Tryp.com ApS kan när som helst göra förbättringar och/eller ändringar på Tryp.com ApS webbplatser utan att meddela användaren. Alla råd som erhålls utom genom en auktoriserad representant för Tryp.com ApS via Tryp.com ApS webbplatser bör inte användas för att fatta beslut.

Ändring av dessa användarvillkor

Tryp.com ApS förbehåller sig rätten att ändra de villkor och tillkännagivanden enligt vilka Tryp.com ApS webbplatser erbjuds, inklusive men inte begränsat till avgifter. Användaren är ansvarig för att regelbundet se över dessa villkor.

Jurisdiktion

Tryp.com ApS frånsäger sig härmed uttryckligen alla underförstådda garantier som följer av lagarna i någon annan jurisdiktion eller något annat land än de där Tryp.com ApS har sina kontor. Tryp.com ApS anser sig självt och har för avsikt att endast omfattas av danska domstolars jurisdiktion.

Användarens ansvar i förhållande till avtalet

Användaren godkänner uttryckligen att användningen av tjänsterna sker på egen risk. I den mån Tryp.com ApS endast agerar som bokningsagent för tredjepartsleverantörers räkning har Tryp.com ApS inget som helst ansvar för någon aspekt av standarden på de tjänster som tillhandahålls av tjänsteleverantörerna. Tryp.com ApS ska under inga omständigheter vara ansvarigt för de tjänster som tillhandahålls av tjänsteleverantören. Tjänsterna tillhandahålls i befintligt skick och i den mån de är tillgängliga. Tryp.com ApS kan när som helst, efter eget gottfinnande och utan förvarning, ändra tjänsternas egenskaper eller funktionalitet. Tryp.com ApS frånsäger sig uttryckligen alla garantier av något slag, vare sig de är uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men inte begränsat till, underförstådda garantier om säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål och icke överträdelse. Inga råd eller information, vare sig muntliga eller skriftliga, som användaren får från Tryp.com ApS eller genom tjänsterna ska skapa någon garanti som inte uttryckligen ges här eller i villkoren för tjänsterna. Om användaren inte samtycker till något av villkoren ovan rekommenderas han eller hon att inte läsa materialet på någon av Tryp.com ApS sidor eller på annat sätt använda något av innehållet, sidorna, informationen eller något annat material som tillhandahålls av Tryp.com ApS. Användarens enda och exklusiva åtgärd om han eller hon helt eller delvis inte håller med om användaravtalet är att sluta använda tjänsterna efter att ha meddelat Tryp.com ApS skriftligen.