Villkor och bestämmelser

1. Godkännande av villkoren

Genom att gå in på och använda webbplatsen Tryp.com ("Webbplatsen") godkänner användarna ("Användarna") att de är bundna av dessa villkor ("Avtalet"). Detta avtal är ett juridiskt bindande avtal mellan användarna och Tryp.com ApS ("Tryp.com"), ett danskt privat aktiebolag som är registrerat på Drewsensvej 3, st. th, 5000 Odense C, med CVR-nummer 42533165 och skatteregistreringsnummer DK42533165.

2. Omfattning av tjänsterna

Tryp.com ApS ("Tryp.com") fungerar som en online-resebyrå (OTA) som underlättar anskaffning av transport-, inkvarterings- och attraktionstjänster för användarnas räkning via sin plattform. Tryp.com fungerar som en mellanhand mellan användarna och ett stort antal flygbolag, färjeoperatörer, spårvagnstjänster, tåg- och bussbolag och andra leverantörer, vilket gör det möjligt att samla och kombinera biljetter för att skapa omfattande resvägar som är skräddarsydda för användarnas behov. Tryp.com har en IATA Tids-licens med nummer 96109333 och omfattas i enlighet med direktiv (EU) 2015/2302 av Rejsegarantifonden i Danmark, med registrering RGF3484. Utbudet av boendealternativ som är tillgängliga via Tryp.com omfattar, men är inte begränsat till, hotell, vandrarhem, apartotels och andra boendealternativ som tillgodoser olika preferenser och budgetar. Tryp.com ger dessutom tillgång till ett omfattande utbud av evenemang och attraktioner som tillgodoser olika intressen och aktiviteter. Utöver de ovannämnda tjänsterna erbjuder Tryp.com skyddsalternativ enligt punkt 6 i detta avtal, som syftar till att förbättra användarnas reseupplevelse och ge extra stöd och flexibilitet under resan.

3. Stödberättigande

Genom att få tillgång till eller använda de tjänster som tillhandahålls av Tryp.com, försäkrar och garanterar användarna att de uppfyller följande behörighetskrav: (a) Användarna måste ha rättskapacitet och befogenhet att ingå bindande avtal, inklusive detta avtal och eventuella ytterligare avtal med tredjepartsleverantörer som Tryp.com förmedlar. (b) Användarna måste tillhandahålla korrekt, aktuell och fullständig information när de skapar ett konto, gör bokningar eller använder Tryp.coms tjänster, och måste uppdatera sådan information vid behov för att säkerställa dess korrekthet och fullständighet. (c) Användarna måste följa alla tillämpliga lagar, regler och förordningar, inklusive, men inte begränsat till, de som rör konsumentskydd, dataskydd och sekretess, samt alla regler eller krav som tredjepartsleverantörer ställer. (d) Användarna får inte använda Tryp.com-plattformen eller dess tjänster i bedrägliga, olagliga eller otillåtna syften. Om något av dessa behörighetskrav inte uppfylls kan det leda till att användarens konto och tillgång till Tryp.coms tjänster avbryts eller avslutas, liksom andra rättsliga åtgärder som Tryp.com kan vidta enligt detta avtal eller tillämplig lag.

4. Integritetspolicy och dataskydd

Tryp.com har åtagit sig att skydda sina användares integritet och personuppgifter. Insamling, användning och utlämnande av personuppgifter som erhålls via Tryp.com-plattformen regleras av Tryp.coms sekretesspolicy, som finns tillgänglig på https://www.tryp.com/privacy. Användarna rekommenderas att läsa igenom integritetspolicyn för att förstå hur deras personuppgifter kommer att hanteras av Tryp.com. Genom att få tillgång till eller använda Tryp.com-plattformen och dess tjänster samtycker användarna till att deras personuppgifter samlas in, används, avslöjas och behandlas i enlighet med integritetspolicyn och tillämpliga lagar och förordningar om dataskydd. Användarna godkänner också att deras personuppgifter kan överföras, behandlas och lagras i andra länder än det land där de är bosatta, som kan ha andra lagar och bestämmelser om dataskydd. Det är användarnas ansvar att se till att de personuppgifter som de lämnar till Tryp.com är korrekta, aktuella och fullständiga och att uppdatera dem vid behov för att upprätthålla deras korrekthet och fullständighet. Användarna kan utöva sina rättigheter enligt gällande dataskyddslagar, såsom rätten att få tillgång till, korrigera eller radera sina personuppgifter, genom att kontakta Tryp.com via de kontaktuppgifter som anges i sekretesspolicyn.

5. Betalningar och valuta

(a) Alla betalningar för tjänster som bokas via Tryp.com-plattformen måste göras med de betalningsmetoder som tillhandahålls på webbplatsen. Betalningarna behandlas av en betalningsleverantör som uppfyller Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) för att garantera säkerheten och skyddet av användarnas betalningsinformation. (b) Det totala priset för tjänster som bokas via Tryp.com-plattformen, inklusive eventuella tillämpliga skatter, avgifter och tilläggsavgifter, kommer att visas under bokningsprocessen. Användarna samtycker till att betala det totala priset för de tjänster de bokar, samt eventuella ytterligare avgifter eller kostnader som kan uppstå på grund av ändringar eller avbokningar, enligt detta avtal och den tillämpliga tredjepartsleverantörens villkor. (c) Priser som visas på Tryp.com-plattformen visas i allmänhet i användarens lokala valuta, baserat på deras plats eller valda preferenser. Användare bekräftar att valutaomräkningskurser kan fluktuera och att det faktiska beloppet som debiteras kan skilja sig från det visade priset på grund av förändringar i växelkurser eller avgifter som deras bank eller betalningsförmedlare tar ut. (d) Användarna är ansvariga för eventuella ytterligare avgifter, taxor eller skatter som kan tas ut av deras bank, betalningsförmedlare eller tillämpliga statliga myndigheter, till exempel avgifter för utländska transaktioner, valutaomräkningsavgifter eller mervärdesbeskattning. (e) Avgifter för destination och vistelse: Användarna kan debiteras avgifter för att komma in på vissa turistmål eller bo på vissa platser, som kanske inte visas eller ingår i priserna för våra resor. Användarna bekräftar och godkänner att de är ansvariga för sådana avgifter och att de informerar sig om eventuella tillämpliga avgifter innan de bokar. Genom att genomföra en bokning på Tryp.com-plattformen försäkrar och garanterar användarna att de är behöriga att använda den valda betalningsmetoden och att de har tillräckliga medel för att täcka den totala kostnaden för sin bokning. Om bokningen misslyckas på grund av Tryp.coms fel kommer användarna att få pengarna tillbaka.

6. Avbokningar, ändringar och skyddsalternativ

(a) Om inget annat anges i den tillämpliga tredjepartsleverantörens villkor, eller om ett skyddsalternativ har köpts, är alla bokningar som görs via Tryp.com-plattformen inte återbetalningsbara. Användarna bekräftar att de är ansvariga för att bekanta sig med avboknings- och ändringspolicyn för respektive tredjepartsleverantör innan de genomför en bokning. (b) Användare som vill ändra sina bokningar kan bli föremål för ytterligare avgifter eller kostnader som tas ut av de berörda tredjepartsleverantörerna, samt eventuella skillnader i kostnaden för tjänsterna. (c) Tryp.com erbjuder tre nivåer av skyddsalternativ för användare för att förbättra deras reseupplevelse och ge ytterligare stöd och flexibilitet: i. Tryp.com Flex: Ger användarna möjlighet att avboka sina flygresor av vilken anledning som helst upp till två dagar före avresa och få 80 % av flygets värde tillbaka. Inga bevis krävs och återbetalningarna behandlas som omedelbara banköverföringar. ii. Tryp.com Comprehensive: Försäkring av sjukvård och hemtransportkostnader, Covid-19-skydd och assistans dygnet runt. Det här skyddsalternativet uppfyller normerna för viseringskrav. iii. Flygstörning: Erbjuder en ersättning på 200 euro per inställt flyg eller flyg som är försenat med 2 timmar eller mer. Inga bevis krävs och flygspårning tillhandahålls i realtid. Tryp.com kontaktar proaktivt användarna i händelse av flygstörningar. (d) I händelse av en begäran om avbokning eller ändring måste användarna omedelbart meddela Tryp.com i enlighet med de kontaktuppgifter som anges i detta avtal. Tryp.com kommer att underlätta behandlingen av sådana förfrågningar med de relevanta tredjepartsleverantörerna, med förbehåll för deras villkor och det valda skyddsalternativet, om tillämpligt. Genom att göra en bokning via Tryp.com-plattformen bekräftar och godkänner användarna att de är bundna av de tillämpliga tredjepartsleverantörernas avbeställnings- och ändringspolicyer samt villkoren för det valda skyddsalternativet, i förekommande fall.

7. Licenser, registreringar och överväganden om paketresor

(a) Tryp.com har en IATA TIDS licens med nummer 96109333 och är registrerad hos Rejsegarantifonden i Danmark under registrering RGF3484, i enlighet med direktiv (EU) 2015/2302. (b) Användare har möjlighet att boka boendetjänster i samband med transporttjänster via Tryp.com-plattformen. När både transport- och boendetjänster köps tillsammans kan bokningen betraktas som en paketresa enligt direktiv (EU) 2015/2302, och ytterligare konsumentskydd kommer att gälla. (c) I de fall då användare bokar transporttjänster utan boendetjänster betraktas bokningen inte som en paketresa enligt direktiv (EU) 2015/2302. Användarna rekommenderas att granska villkoren för respektive tredjepartsleverantör och överväga att köpa skyddsalternativ som finns tillgängliga via Tryp.com för att förbättra sin reseupplevelse och sitt stöd.

Genom att använda Tryp.com-plattformen och dess tjänster bekräftar och samtycker användarna till att följa de tillämpliga kraven i direktiv (EU) 2015/2302 och alla andra relevanta lagar, förordningar och villkor för tredjepartsleverantörer.

8. Behörighet och reglering av konsumenttvister utanför domstol

(a) Behörighet: Vid tvister med Tryp.com ApS ska domstolarna i Danmark ha exklusiv jurisdiktion över alla tvister som uppstår mellan dig och oss, såvida inte tvingande tillämpliga lagar föreskriver något annat. (b) Konsumenttvister: i. Förlikning utanför domstol: I enlighet med EU-lagstiftningen har alla konsumenter som är bosatta i EU-länder rätt att, innan de väcker talan vid en domstol och i enlighet med lag nr 634/1992 Coll. om konsumentskydd, i dess ändrade lydelse, påbörja en utomrättslig lösning av sin tvist med oss. Detta gäller under förutsättning att en sådan tvist mellan en EU-konsument och oss inte har lösts direkt och framgångsrikt. Den institution som ansvarar för utomrättslig reglering av tvister mellan EU-konsumenter och vårt företag är Forbrugerklagenævnet (Forbrugerklagenævnet). ii. Tvistlösning online: I enlighet med EU-förordning nr 524/2013 har EU-konsumenter också rätt att inleda en lösning av konsumenttvister utanför domstol online genom ODR-plattformen för online-lösning av konsumenttvister som finns tillgänglig på ec.europa.eu/consumers/odr. (c) Kontaktuppgifter: Innan du påbörjar någon av ovanstående metoder för tvistlösning, försök att kontakta oss via våra kontaktuppgifter som anges i detta avtal. Genom att använda Tryp.com-plattformen och dess tjänster bekräftar och godkänner användarna bestämmelserna om jurisdiktion och reglering av konsumenttvister utanför domstol som anges i detta avtal.

9. Språk

Den engelska versionen av detta avtal ska ha företräde i händelse av inkonsekvenser eller skillnader mellan olika språkversioner.

10. Användarens skyldigheter och uppförande

(a) Resedokumentation: Användaren är ensam ansvarig för att skaffa och upprätthålla giltig resedokumentation, inklusive pass, visum, vaccinationsintyg och andra nödvändiga dokument som krävs för resan. Användarna måste se till att all personlig information som lämnas under bokningsprocessen är korrekt och fullständig och motsvarar deras resehandlingar. (b) Efterlevnad av lagar och förordningar: Användarna måste följa alla tillämpliga lagar, förordningar och krav i de länder som de planerar att besöka eller transitera genom, inklusive men inte begränsat till tull- och immigrationsregler, hälso- och säkerhetsriktlinjer och specifika reserelaterade krav. (c) Användarna måste komma i tid till sina schemalagda transporttjänster och är ansvariga för att säkerställa korrekta anslutningar och överföringar mellan tjänster som inte tillhandahålls av Tryp.com.

11. Begränsning av ansvar

Tryp.com är inte ansvarig för direkta, indirekta, tillfälliga, särskilda skador, följdskador eller exemplariska skador, inklusive men inte begränsat till skador för förlust av vinst, goodwill, användning, data eller andra immateriella förluster till följd av användning av eller oförmåga att använda de tjänster som tillhandahålls av Tryp.com.

12. Skadestånd

Användaren samtycker till att hålla Tryp.com och dess dotterbolag, tjänstemän, styrelseledamöter, direktörer, anställda och agenter skadeslösa från och mot alla anspråk, skulder, skador, förluster eller kostnader, inklusive rimliga advokatarvoden och kostnader, som uppstår till följd av eller på något sätt är kopplade till användarens tillgång till eller användning av webbplatsen och dess tjänster.

13. Tillämplig lag

Detta avtal ska regleras av och tolkas i enlighet med Danmarks lagar, utan hänsyn till dess lagvalsbestämmelser. Användarna samtycker till att underkasta sig de danska domstolarnas exklusiva jurisdiktion för att lösa alla tvister som uppstår till följd av eller i samband med detta avtal eller webbplatsen.

14. Force Majeure

Tryp.com ska inte hållas ansvarig för eventuella misslyckanden eller förseningar i utförandet av sina skyldigheter enligt detta avtal på grund av händelser som ligger utanför dess rimliga kontroll, inklusive men inte begränsat till naturkatastrofer, krig, terrorism, oroligheter, arbetskonflikter, naturkatastrofer eller andra oförutsedda händelser eller omständigheter.

15. Upphävbarhet

Om någon bestämmelse i detta avtal anses ogiltig eller ogenomförbar ska de återstående bestämmelserna fortsätta att gälla fullt ut, och den ogiltiga eller ogenomförbara bestämmelsen ska anses modifierad i den minsta utsträckning som krävs för att göra den giltig och genomförbar.

16. Särskilda önskemål och behov av tillgänglighet

Användarna är medvetna om att även om Tryp.com kommer att anstränga sig för att tillgodose särskilda önskemål och tillgänglighetsbehov kan Tryp.com inte garantera att tredjepartsleverantörer kommer att uppfylla dem.

17. Kundsupport

Tryp.com har åtagit sig att ta itu med alla frågor eller problem som användarna kan ha och kommer att göra sitt bästa för att ge ett snabbt och tillfredsställande svar. Användarna kan kontakta Tryp.com via e-post på info@tryp.com eller per telefon på +45 43 32 63 67.

18. Immateriella rättigheter

Allt innehåll på webbplatsen, inklusive text, bilder, grafik, logotyper och programvara, tillhör Tryp.com eller dess innehållsleverantörer och är skyddat av internationell upphovsrättslagstiftning. Användare får inte kopiera, distribuera eller ändra något innehåll utan Tryp.coms uttryckliga skriftliga medgivande.

19. Varumärken

Varumärken, logotyper, servicemärken, vattenmärken och annat innehåll från tredje part ("varumärken") som visas på webbplatsen tillhör respektive ägare. Tryp.com använder dessa varumärken endast för att underlätta för användarna och hävdar inte någon äganderätt eller tillhörighet till dem.

20. Tjänster från tredje part och virtuella interliningresor

Tryp.com gör det möjligt för användarna att söka efter och kombinera transport- och tilläggstjänster från olika tredjepartsleverantörer till virtuella resvägar. Användarna är ansvariga för att bekanta sig med villkoren i avtalen med dessa leverantörer. Tryp.com erbjuder virtuella interlining-resor där flygningar från flygbolag som inte samarbetar kombineras, men användarna måste vara medvetna om eventuella krav på uppehåll. Vid bokningar kan Tryp.com skapa virtuella e-postadresser och betalningsuppgifter som användarna godkänner som sina personuppgifter. Användarna samtycker till att ansvara för all kommunikation och alla transaktioner som görs via dessa virtuella autentiseringsuppgifter.

21. Avstående

Ingen underlåtenhet eller försening av Tryp.com ApS i utövandet av någon rättighet, befogenhet eller åtgärd som föreskrivs i lag eller enligt dessa villkor ska fungera som ett avstående från denna rättighet, befogenhet eller åtgärd, och det ska inte heller hindra eller begränsa det fortsatta utövandet av denna eller någon annan rättighet, befogenhet eller åtgärd. Inget enskilt eller partiellt utövande av en rättighet, befogenhet eller åtgärd som föreskrivs i lag eller enligt dessa villkor ska hindra eller begränsa det fortsatta utövandet av den eller någon annan rättighet, befogenhet eller åtgärd. Om Tryp.com ApS avstår från att bryta mot eller underlåta att uppfylla någon bestämmelse i dessa villkor från användarens sida, ska detta inte anses innebära att användaren avstår från att uppfylla en senare överträdelse eller underlåtenhet, och det ska inte på något sätt påverka de övriga villkoren i dessa villkor.